АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО

Данъци

27 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала Китов център, ул. “Люлин планина” 33а
Лектор: Димитър Войнов

Програма:

 1. Данъчно третиране на грешки и коригиращи събития, установени след подаване на годишната данъчна декларация. Подаване на коригираща годишна данъчна декларация по ЗКПО за 2017 г.
 1. Данъчно третиране при извършване на разходи, свързани с инфраструктура.
 1. Взаимоотношения между дружеството и собственика:
 • касови наличности
 • разпределяне на дивиденти
 • заеми към собственика
 • разходи, несвързани с дейността
 • разчети със собственика
 • скрито разпределение на печалба
 1. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.).
 1. Въпроси по прилагането на ЗКПО:
  • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
  • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
  • Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
  • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
  • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
  • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
  • Данъчно третиране на дивиденти
  • Данъци върху разходите
 1. Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции).

 

Цена  170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.


Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.