ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Управление на бизнеса

17 септември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адвокат Станимира Чюбатарова – Николова,  Софийска адвокатска колегия

Програма:

1. Документите в трудовото досие. Обзор.

2. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?

3. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.   

4. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.

5. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.       

6. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.

7. Видеонаблюдението и контролът на достъпа на работното място.

8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.

9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?

10. Преглед на Становищата на Комисията за защита на личните данни относно защитата на личните данни в трудовите и служебните правоотношения.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. 

  В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.