НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Управление на бизнеса

7 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин”

ЛекторМария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия

Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и ППЗОП. Отвореният формат ще допринесе за поставяне на въпроси по време на изложението, за да се отговори на конкретни проблеми, а не просто да се «преразкаже» изменението на закона.

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки.

  • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
  • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
  • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
  • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
  • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

 

Модул 2:

  • Промени в стойностните праговете;
  • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
  • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите;
  • Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП;
  • Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В цената са включени материали, кафе-паузи и работен обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.