ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМАТА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

17 – 18 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

ПРОГРАМА

Място и роля на транспорта във веригата на доставки

 • Историческо развитие на логистиката.
 • Въведение в управлението на веригата на доставки.
 • Място и роля на транспорта във веригата на доставки.
 • Класификация на доставчиците на услуги във веригата на доставки.

 

Специфики и значение на транспорта

 • Терминология и дефиниции.
 • Характерни особености на транспорта.
 • Значение и фукнции на транспорта.
 • Основни принципи в транспортната дейност.
 • Основни оперативни цели на транспортната дейност.

 

Показатели за оценка на качеството на превозите

Видове транспорт

 • Класификации на видовете транспорт.
 • Видове транспорт според типа на превозните средства.
 • Характеристики, предимства и недостатъци на видовете транспорт.

 

Унифицирани товарни единици

Технически характеристики на подвижния състав при различните видове транспорт

Йерархия на решенията във веригата на доставки и транспорта

Планиране на дистрибуционни мрежи

 • Същност и роля на дистрибуцията във веригата на доставки.
 • Теория на мрежата.
 • Основни задачи при дизайн на мрежата.
 • Фактори, влияещи върху дизайна на мрежата.
 • Връзки между факторите, влияещи върху дизайна на мрежата и разходите.
 • Модели на мрежи.
 • Предимства и недостатъци на различните модели мрежи.
 • Необходими данни при дизайн на мрежата.
 • Проблеми при дизайн на мрежата.
 • Подходи при моделиране на мрежата.
 • Практически съвети при моделиране на мрежата.

Избор на вид транспорт

 • Критерии и фактори при избора на вида транспорт.
 • Класификация на методите за избор на вид транспорт.
 • Алгоритъм за избор на вид транспорт.

Критерии при избора на собствен или нает транспорт

Собствен транспорт

 • Предимства и недостатъци.
 • Финансов и оперативен лизинг.

Нает транспорт

 • Предимства и недостатъци.
 • Критерии при избора на превозвач.
 • Модел за оценка и сравнение на превозвачи.

Планиране на доставките и маршрутиране

 • Типове решения.
 • Цели и задачи на маршрутирането.
 • Модели за машрутиране.
 • Фактори, пораждащи комплексност при машрутирането.

Транспортни разходи и ценообразуване

 • Класификация и видове транспортни разходи.
 • Методика за определяне на себестойността на превозите.
 • Ценови модел за транспортна услуга.

Ключови индикатори и основни метрики в транспорта

Meждународни регламенти за осъществяване на товарни превози

Транспорт на стоки със специални режими

 • Транспорт на опасни материали.
 • Транспорт на бързоразвалящи се хранителни стоки.
 • Транспорт на живи животни.
 • Транспорт на извънгабаритни товари.

Условия за международни доставки – инкотермс

Приложеиние на съвременни технологии и системи в управлението на транспортната дейност

Опазване на околната среда и екологични норми

Обобщение

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.