ПРОМЕНИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВЕДЕНИ С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

28 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

Няма свободни места!

На 24 януари 2019 г. парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с който доразвива някои от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, приложим от 25 май 2018 г.

Семинарът е предназначен за всички администратори на данни с цел да ги запознае с новите изисквания при обработката на лични данни, предвидени в българския закон в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Предвидените изменения засягат както всички работодатели, обработващи лични данни, така и някои специализирани администратори като медии и други организации и професии, обработващи данните за целите на свободата на изразяване, статистически, архивни и научни изследвания, организации, осъществяващи публично наблюдение и др.

П Р О Г Р А М А:

 1. Статут и правомощия на Комисията за защита на личните данни.
 2. Административно-наказателната отговорност на администраторите.
 3. Критерии за акредитация на сертифициращи органи.
 4. Особени ситуации на обработване на лични данни:
 • Обработване на Единен Граждански Номер (ЕГН)
 • Копия от документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС
 • Предоставяне на информационни услуги на деца под 14 г.
 • Публично наблюдение на обществени места
 • Данни на кандидати за работа
 • Данни на починали лица
 • Обработване за целите на журналистическо, литературно и художествено изразяване
 • Обработване за архивни, статистически и изследователски цели
 • Обработване за хуманитарни цели
 1. Задължения на работодателите да приемат правила и процедури за докладване на нарушения и вътрешни системи за контрол.
 2. Ред за упражняване на правата на субектите на данни и допустими изключения.
 3. Средства за правна защита.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Няма свободни места!

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали и кафе – пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.