ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор
: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Семинарът поставя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети.

Цели на семинара

При успешното завършване на този семинар Вие ще бъдете в състояние да:

 1. Сравнявате и различавате връзката между: приходи и постъпления; разходи и плащания; активи и пасиви; печалба и парични постъпления, чрез съставяне и интерпретиране на отчетите за доходите, баланс и отчета за паричния поток.
 2. Познавате различните видове разходи и тяхната роля в ценообразуването.
 3. Управлявате по-добре работния си капитал и да предотвратявате краткосрочна ликвидна криза.

Съществени понятия

За да постигнете целта на семинара, Вие ще имате нужда да усвоите следните основни понятия:

 1. Същността и обхвата на финансите във фирмата.
 2. Финансови понятия: активи, пасиви, приходи, разходи, постъпления и плащания.
 3. Финансови отчети: видове, цел, анализ.
 4. Паричните потоци и интерпретация.
 5. Управление на работния капитал – вземания, материални запаси и задължения към доставчици.

Преглед на програмата

Днес финансите са една от основите дейностти в много фирми. Мениджърите във фирмите трябва ежедневно да предриемат такива инвестиционни и финансови решения, за да увеличават стойността на фирмата и нейните собственици.

Семинарът представя основните принципи на финансите във фирмите. Занимава се с основните въпроси, пред които са поставени мениджърите във фирмите, когато трябва да вземат решения. Обяснява основните инструменти и техники, които се използват в този процес.

План на семинара:

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Преглед на основните финансови понятия. Финансови отчети.

 • Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания.
 • Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс.
 • Запознаване с различните видове разходи и начин на представянето им.
 • Примери по темата.

12.00 – 13.00 ч. Почивка

13.00 – 15.00 ч.

2. Интерпретация на финансовите отчети.

 • Как да четем финансовите отчети.
 • Управление на работния капитал и ликвидността.
 • Риск и задлъжнялост.
 • Примери по темата.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 – 17.00 ч.

3. Разглеждане на финансови отчети на избрани от участниците фирми.

Всеки участник представя Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци на избрана от него фирма. С помощта на лектора се правят съждения за рентабилността, ликвидността и риска на всяка фирма.

За целта участниците в семинара трябва предварително да подготвят за представяне Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци на избрана от тях фирма!

Може да видите ТУК програмата на втория модул на семинара, който ще се проведе на 19 ноември.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.