АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧАСТ І

Финанси и счетоводство

От 24 септември 2019 г. до 24 октомври 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.)
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

Дати за провеждане на обучението:

24.09. и 26.09.

1.10. и 3.10.

8.10. и 10.10.

15.10. и 17.10.

22.10. и 24.10.

Програма на обучението:

 1. Въведение в счетоводството:
  • Дефиниция и същност.
  • Професии и кариера в счетоводството.
  • Основна терминология.
  • Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
 2. Финансови отчети:
  • Отчет за приходите и разходите.
  • Балансов отчет.
  • Отчет за паричните потоци.
  • Активи и пасиви.
  • Умения – езикът на графиките.
 3. Данъчно счетоводство:
  • Данъчни системи, видове данъци.
  • Амортизация на материални и нематериални активи.
  • Умения –задаване на косвени въпроси.
 4. Управленско счетоводство:
  • Бюджет.
  • Разходно счетоводство. Видове разходи.
  • Глаголите ‚do’ и ‘make’.
 5. Цени и ценообразуване:
  • Видове ценообразуване.

При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.