ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 – 10 декември 2021 г., 10.00 – 17.15 часа
Онлайн семинар
Лектор
Радослав НЕДЯЛКОВ

Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и суровини, бюджета за труда, използван в производството, за косвените производствени разходи, за крайните салда на материалните запаси, за маркетинг и администрация. Процесът завършва със съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за активите и пасивите и бюджет за паричните потоци.

Семинарът е насочен към директори и управители на фирми, финансови специалисти и главни счетоводители, мениджъри.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние да:

 • разбират ролята на бюджетите и бюджетирането във фирмите
 • оценяват важността на всеки етап от бюджетния процес
 • разграничават различните видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях
 • познават и използват основните стъпки за съставяне на бюджетите
 • разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите
 • познават анализа на чувствителността (как при промяната на някое от допусканията се променят основните финансови показатели на фирмата) като бюджетен инструмент, използван от отговорните лица
 • определят основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането
 • познават трудностите и пречките в бюджетния процес
 • идентифицират основните участници в бюджетния процес
.

Основни аспекти на програмата

За да постигнат основните цели на семинара, обучаваните ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

 • стратегическия план, като предпоставка за доброто бюджетиране
 • цели на бюджета и бюджетния процес
 • видовете бюджети
 • стъпки за съставяне на бюджета
 • съставните части на бюджета
 • методологически (технически), правни и качествени принципи и правила, прилагани при изготвянето на бюджетите
 • оперативни бюджети
 • финансови бюджети
.

Преглед на програмата

Информацията, която се съдържа в бюджетите, се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при съставянето на бюджетите и познаване на бюджетния процес. Обучаваните ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри/анализатори на фирмите за планиране и контрол.

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

І. Бюджетиране. Функции.

Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.

ІІ. Начало на съставянето на бюджета.
Съдържание на процеса на съставяне на бюджета.

Основни стъпки при съставянето на бюджета: разясняване основните цели на участниците в съставянето на  бюджетите; бюджет за продажбите; оперативни бюджети; финансови бюджети; обсъждане на бюджета; преработване на бюджета; приемане на бюджета; периодично сравняване на резултатите спрямо бюджета; предприемане на корективни действия.

ІІІ. Съставяне на функционалните бюджети.

 1. Съставяне на бюджет за продажбите.
 2. Съставяне на производствен бюджет.
 3. Съставяне на бюджет за директния труд.
 4. Съставяне на бюджет за индиректните производствени разходи.
 5. Съставяне на бюджет за доставките на материали и суровини.
 6. Съставяне на бюджет за администрацията.
 7. Съставяне на бюджет за търговските и дистрибуционни разходи.
 8. Съставяне на бюджет за маркетингови разходи.
.

ІV. Финансов бюджет.

 1. Съставяне на бюджет за приходи и разходи.
 2. Съставяне на бюджет за активите и пасивите.
 3. Съставяне на паричен бюджет.
.

V. Други въпроси на бюджетирането.

1. Фиксирани и гъвкави бюджети.

2. Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.

3. Бюджетиране, базирано от нулата. Предимства и ограничения.

4. Бюджетиране, основано на дейности.

5. Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.

6. Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

VI. Разработване на практически пример за бюджетиране в една фирма.

.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена за участник – 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.