ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 – 28 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Роял”
Лектори: Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

27 ноември (вторник)

10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

 1. Промени в ЗКПО през 2018 г.
 1. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
 1. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.
 1. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).
 1. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
 1. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
  • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
  • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
  • Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
  • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
  • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
  • Данъчно третиране на дивиденти
 1. Актуална данъчна практика по ЗКПО.
 1. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:
  • Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
  • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
  • Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
  • Други промени
 1. Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

 

28 ноември (сряда)

10.00- 13.15 ч.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

ЗДДС 2018 г. и промените в правилника за неговото прилагане. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

 1. Промени, свързани с регистрацията по ДДС:
 • съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС;
 • отпадане на изискването за подаване на опис за наличните активи при регистрация като условие за правото на приспадане на данъчен кредит
 1. Корекции на данъчен кредит:
 • нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции;
 • определяне на коефициента за частичен данъчен кредит;
 • деклариране на корекциите на данъчен кредит;
 • практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит
 1. Често срещани въпроси. Актуална административна и съдебна практика по тях.
 2. Очаквани промени в ЗДДС за 2019 г.

 

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

Годишно облагане на доходите на физическите лица.

1. Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2018 г.

2. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, придобити от физическите лица през 2018 г.

3. Ангажименти на платците на доходите от друга стопанска дейност, от наем и от други източници във връзка с документирането на доходите.

4. Особености във връзка с прилагането на данъчните облекчения за доходите, придобити през 2018 г.

5. Особености във връзка с годишното облагане на доходите на физическите лица и декларирането на доходите, придобити през 2018 г.

6. Годишни задължения за платците на доходи през 2018 г. във връзка с предоставянето на информация:

– подаване на Справката за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

– предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

7. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

 Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг  “Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.