ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 и 20 декември 2023 г., 9.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

.

Програма

.

19 декември 9.00 – 17.00 ч.

Тема I – Данъчно облагане по ЗКПО и счетоводно приключване на 2023 г. Лектор : Димитър Войнов

1. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой
   – Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка
   – Авансово разпределяне на дивиденти
   – Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка – допустимост, рискове и практика

2. Деклариране на кеша и вземанията от физически лица
   – Декларативни задължения за определени     предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица
   – Деклариране на касови наличности
   – Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица
   – Период на деклариране, декларация и първо деклариране

3. Промени в ЗКПО през 2023 г.
   – Ваучери за храна
          – данъчно третиране през 2023 г.
          – въвеждане на електронни ваучери за храна през 2024 г.
   – Преотстъпване на корпоративен данък
   – Деклариране на авторски и лицензионни възнаграждения

4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г.
   – Данъчни постоянни разлики
   – Данъчни временни разлики
   – Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
   – Данъчен амортизационен план
   – Данъчни загуби
   – Дивиденти
   – Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
   – Други

5. Практика по прилагането на ЗКПО
   – Данъчна и съдебна практика

 

20 декември

9.30 – 13.00 ч. Тема II –  Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Лектор: Моника Петрова

1. Корекции на данъчната основа и начисления данък при несъбираеми вземания по доставки

2. Корекции на данъчен кредит при бракуване на стоки

       2.1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г.

       2.2.Решение на СЕС по дело С-127/22 от 04.05.2023 г.

3. Задължение на регистрираните по ЗДДС лица за деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията

4. Актуална данъчна практика по въпроси, свързани с:

       4.1.Ускорената рагистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС

       4.2.Прилагането на нулева ставка на данъка в случаите по чл.173 от ЗДДС

       4.3. Правото на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за недвижим имот, закупен в режим на съпружеска имуществена общност от физическо лице, упражняващо свободна професия

5. Други

 

14.00 – 17.30 ч. Тема III –  Годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2023 г.Лектор: Евгения Попова

 

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2023 г.

2. Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2023 г. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения. Актуални моменти.

3. Новите моменти при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.

4. Особености и нови моменти при подаване на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен. Казуси от практиката.

5. Промени в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2023 г. Практически казуси.

6. Обсъждане на други актуални теми по ЗДДФЛ и въпроси.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 300 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.