ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

1 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

Програма на семинара:

  1. Форми на преобразуване за данъчни цели:

– вливане

– сливане

– разделяне

– отделяне

– прехвърляне на обособена дейност

– замяна на акции

  1. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– преобразуващите се дружества

– приемащите и новоучредените дружества

– акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването

  1. Активи и пасиви, предмет на преобразуване.
  1. Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:

– данъчен амортизационен план

– справка за неамортизируемите активи

  1. Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:

– авансови вноски

– пренасяне на загуби

– слаба капитализация

– по-ранна дата за счетоводни цели

– други

  1. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.
  1. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– отчуждителя

– правоприемника

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.