ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Финанси и счетоводство

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ и „Алсас“ ЕООД.

23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч.
София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69
Лектори: Антон Михайлов, 
юрист; Иван Кавръков, юрист

Актуалност на темата:

Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията.

ППЗМИП също така набляга на изготвянето на индивидуалните оценки на риска и задължителните обучения, като там се говори за провеждане на задължителни обучения на годишна база. Липсата на индивидуални оценки на риска и проведени обучения водят до висок финансов и репутационен риск. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева.

Ползата от семинара:

 • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуални установени съмнителни операции и сделки, свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.

 

За кого е предназначен семинарът:

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 • Банки и финансови институции
 • Инвестиционни посредници и управляващи дружества
 • Застрахователни дружества
 • Лизингови дружества
 • Пенсионноосигурителни дружества
 • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
 • Нотариуси и частни съдебни изпълнители
 • Правни консултанти
 • Брокери на недвижими имоти
 • Търговци на едро
 • Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
 • Организатори на хазартни игри
 • Възложители на обществени поръчки
 • Професионални спортни клубове
 • Юридически лица с нестопанска цел и др.

 

Програма на семинара:

09.00 – 09.10 ч. Регистрация на участниците.

09.10 – 09.15 ч. Откриване на семинара.

09.15 – 10.25 ч. Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

 • Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
 • Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
 • Видове комплексна проверка.

10.25 – 10.55 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

10.55 – 11.10 ч. Кафе-пауза

11.10 – 12.20 ч. Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и           дефиниране на индивидуални оценки на риска.

 • Оценка на риска.
 • Вътрешна организация.
 • Съхранение, защита и разкриване на информация.

12.20 – 12.50 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

12.50 – 13.00 ч. Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Такса за участие в семинара: 190 лева без ДДС.

Таксата за участие в семинара включва:

 • Презентации и практически упражнения.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Кафе-пауза: кафе, вода и дребни сладки.
 • Издаване на специализиран съвместен сертификат.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на всякакви услуги, свързани с превенцията на изпиране на пари на преференциални цени.

 

На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

За “Алсас” ЕООД:

 • “Алсас” ЕООД предлага професионални сертифицирани обучения, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.
 • В неговия екип участват юристи и икономисти, работили в различни частни и държавни организации, като: Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС; МВР; банкови институции; висши учебни заведения; неправителствени организации и други.
 • В периода 2018 г. – март 2019 г. дружеството е провело близо 40 сертифицирани обучения по ЗМИП на представители на различни видове задължени лица, като: банки, финансови институции, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователни дружества, адвокати, ЧСИ, нотариуси, одитори, счетоводители и др. За същия период е сертифицирало и обучило над 1000 представители на задължени лица.