ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ след приемането на ЗИД на ЗМИП (обн. ДВ, бр. 42/28.05.2019 г.)

Финанси и счетоводство

28 юни 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

  1. Цели;
  2. Приложимост;
  3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
  4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

 

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

  1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
  2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
  3. Установяване на търговските или професионални отношения.

 

ІV. Текущ мониторинг:

  1. Събиране на информация;
  2. Съхраняване на информация;
  3. Защита на информацията.

 

V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.