Обучения и семинари

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Финанси и счетоводство

22 – 24 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул
29 – 30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

Програма

І модул

22 октомври   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения

МСС 38 – Нематериални активи

МСС 40 – Инвестиционни имоти

МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

МСС 36 – Обезценка на активи

МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи

МСС 23 – Разходи по заеми

23 октомври   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

МСС 2 – Материални запаси

МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти

МСС 12 – Данъци върху дохода

МСФО 16 – Лизинг

24 октомври    10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева

МСС 32 – Финансови инструменти: представяне

МСФО 9 –  Финансови инструменти

МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване

МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност

МСС 34 – Междинно финансово отчитане

ІІ модул

29 ноември   10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева 

МСФО 3 – Бизнескомбинации

МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети

МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

МСФО 2 – Плащане на базата на акции

МСС 33 – Нетна печалба на акция

 30 ноември   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

МСС 8  –  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

МСС 10 – Събития след края на отчетния период

МСС 1 – Представяне на финансови отчети

МСС 7 – Отчети за паричните потоци

МСФО 11 – Съвместни предприятия

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

 Цена: 880 лв. без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.