НАЕМ/ЛИЗИНГ ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

30 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство

.

Програма:

.

1. Класифициране на лизинговите договори:

 • Наем (оперативен лизинг)

 • Финансов лизинг

 

2. Промяна в счетоводното отчитане на наема, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

 • Отчитане при наемателите на:

  • разходите за наем – линеен или друг метод

  • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)

  • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)

  • получените стимули от наемодателите

 • Отчитане при наемодателите на:

  • приходите от наем – линеен или друг метод

  • отдадените под наем активи

  • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор

  • приходите от извършени услуги

  • предоставените стимули на наемателите

 

3. Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:

 • Наематели:

  • признаване на актив

  • признаване на задължение

  • отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга

 • Наемодатели:

  • признаване на вземане

  • отписване на отдадения актив

  • признаване на печалба/загуба от отписването на актива

  • отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга

 

4. Данъчно третиране по ЗКПО на лизинга при наематели и наемодатели

 

5. Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

 

*  Обучението е предназначено за предприятия, прилагащи Националните счетоводни стандарти

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.