НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ДОПК

Финанси и счетоводство

18 ноември 2019 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
Георги Денборов, данъчен адвокат

Програма на семинара:

 1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса?
 2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката?
 3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
 4. Международни аспекти и тенденции:
  • Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
  • Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
  • Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
 5. Методи за определяне на трансферни цени:
  • Традиционни методи:
   • Метод на сравнимите неконтролирани цени;
   • Метод на пазарните цени;
   • Метод на увеличената стойност.
  • Нетрадиционни/транзакционни методи:
   • Метод на разпределената печалба;
   • Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
 1. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на риска при сделки между свързани лица?
 2. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
 3. Заключителни бележки.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.