НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

Финанси и счетоводство

28 септември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а

Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов

Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

  1. Цели;
  2. Приложимост;
  3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
  4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

  1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
  2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
  3. Установяване на търговските или професионални отношения.

ІV. Текущ мониторинг:

  1. Събиране на информация;
  2. Съхраняване на информация;
  3. Защита на информацията.

V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.