Обучения и семинари

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

24 – 25 октомври 2019 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Иван АнтоновГеорги Денборов

Програма на семинара:

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
 • Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане.
 • Прилагане на СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника.
 • Изясняване механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
 1. Релация между понятието на СИДДО за местно лице и това на националното законодателство за данъчно задължено лице.
 • Значението на концепцията за местно лице като свързващ фактор между данъкоплатеца и националната данъчна система.
 • Различия в начините, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България.
 • Ключови фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на останалите разпоредби на СИДДО.
 1. Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО.
 • Определяне на значението на концепцията за място на стопанска дейност (МСД).
 • Идентифициране разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и оценяване на тяхното значение при планирана транзакция.
 • Категоризиране на различните видове МСД, приложими в различните СИДДО.
 • Определяне дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД.
 • Идентифициране последствията от установяване на МСД.
 1. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
 • Основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица.
 • Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
  • краткосрочно командироване;
  • договори за наемане на персонал;
  • международен транспорт.
 • Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица.
 • Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол.
 • Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия.
 1. Пасивни доходи и СИДДО.
 • Значение на понятието “пасивни доходи”.
 • Третиране на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
 • Облагане на доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси.
 • Облагане на доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси.
 • Облагане на доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси.
 1. Печалби от стопанска дейност.
 • Значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • Прилагане на различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие, формирано в чужда юрисдикця.
 • Определяне областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие.
 • Разграничаване последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност, реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
 1. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.
 • Същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби.
 • Разграничаване на различните промени, които Многостранната конвенция ще въведе в съществуващите СИДДО на България.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.