ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а

Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Програма на семинара:

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.

Ще можете да:

 • Разграничавате активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икномическо двойно облагане.
 • Прилагате СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника.
 • Разберете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.

 

 1. Релация между понятието на СИДДО за местно лице и това на националното законодателство за данъчно задължено лице.

Ще можете да:

 • Разберете значението на концепцията за местно лице като свързващ фактор между данъкоплатеца и националната данъчна система.
 • Оцените различните начини, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България.
 • Определите ключовите фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на останалите разпоредби на СИДДО.

 

 1. Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО.

Ще можете да:

 • Определяте значението на концепцията за място на стопанска дейност (МСД).
 • Идентифицирате разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и да оценявате тяхното значение при планираната от вас транзакция.
 • Категоризирате различните видове МСД, приложими в различните СИДДО.
 • Определите дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД.
 • Идентифицирате последствията от намирането на МСД.

 

 1. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.

Ще можете да определите:

 • Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица.
 • Какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
  • краткосрочно командироване;
  • договори за наемане на персонал;
  • международен транспорт.
 • Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица.
 • Какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол.
 • Какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия.

 

 1. Пасивни доходи и СИДДО.

Ще можете да определите:

 • Какво значи “пасивни доходи”.
 • Какво е третирането на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
 • Как се облагат доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси.
 • Как се облагат доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси.
 • Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси.

 

 1. Печалби от стопанска дейност.

Ще можете да:

 • Разбирате значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • Прилагате различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие, формирано в чужда юрисдикця.
 • Определяте областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие.
 • Разграничавате последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност, реализирани от МСД и от дъщерно дружество.

 

 1. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

Ще можете да:

 • Разбирате същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
 • Разграничавате различните промени, които Многостранната конвенция ще направи в съществуващите СИДДО.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 390 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.