ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО И В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

5 март 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

Програма на семинара:

 1. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
  • Промени в ЗКПО през 2018 г.
  • Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други)
  • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
  • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
  • Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
  • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
  • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
  • Данъчно третиране на дивиденти
  • Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

      2. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

 1. Данъчно третиране при преминаване от Международни счетоводни стандарти към Национални счетоводни стандарти през 2018 г.:
 • Лизингови договори
 • Признаване на приходи и разходи за лихви на база на ефективен лихвен процент
 • Капитализирани разходи по заеми
 • Имоти, машини и съоръжения (ДМА), отчитани по преоценена стойност (преоценъчен резерв)
 1. Промени в ЗКПО през 2019 г.:
 • Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
 • Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
 • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
 • Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
 • Други промени
 1. Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.:
 • Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
 • Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
 • Отпадане на печатите в ГФО
 • Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ
 • Други промени

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.