ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

16 – 17 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Моника ПетроваЕвгения Попова,
Димитър Войнов

 

.

Програма:

.

16 февруари 2022 г.

.

9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Промени в ЗДДС за 2023 г.  Актуална данъчна практика. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

1..Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна ставка за:
– Книги, учебници, периодични издания – вестници и списания;
– Бебешки храни и пелени по Приложение № 4.

2. Удължаване до 31.12.2023 г. на срока за прилагането на:
– 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно. Отразявене на продажбите/ покупките в отетните регистри.
– 9 % ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, туристически услуги и услуги по използване на спортни съоръжения.

3. Намаляване на данъчната основа и данъка при несъбираеми вземания.

4. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС.

5. Промени, свързани с обратното наисляване на данъка.

6. Промени, свързани с прилагането на специалните режими при елктронна търговия.

7. Други изменения и допълнения в ЗДДС.

8. Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г.

9. Казуси по прилагането на ЗДДС.

.

14.00 – 17.00 ч. Тема 2 – Промени в ЗДДФЛ за 2023 г. и актуални въпроси по годишното облагане на доходите на физическите лица за 2022 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ.

.

1..Промени в ЗДДФЛ  в сила от 01.01. 2023 г.

 • разширяване на обхвата на предоставяне на информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ и служебната бележка за доходите от трудови правоотношения;
 • промени в условията за прилагане на данъчните облекчения за деца;
 • възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък в годишната данъчна декларация;
 • разширяване на обхвата на предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен;

2. Особености при ползване на данъчните облекчения за деца при авансовото облагане на доходите за 2023 г.

3. Годишно облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Прилагане на новия режим за облагане на доходи от лихви по влогове в банки. Обсъждане на казуси от практиката.

4. Предоставяне на информация:

 • със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2022 г.
 • със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2022 г. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения. Особености при попълване на необлагаеми доходи в справката.
 • за целите на задължителния автоматичен обмен.

5. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване. Дискусия.

.

17 февруари 2022 г.

9.30 – 17.00 ч. Промени в ЗКПО за 2023 г. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане по ЗКПО за 2022 г. Лектор: Димитър Войнов

.

1. .Промени в ЗКПО за 2023 г.

 • Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени данъкоплатци
 • Преотстъпване на корпоративен данък;
 • Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ:
  • необлагаема сума;
  • данъчна основа за облагане;
  • изисквания за ползване на данъчното облекчение;
  • други специфики.
 • Други промени.
 

2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:

 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 • Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 • Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
 • Други
.

 4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

 • Данъчни постоянни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчни загуби
 • Дивиденти
 • Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
 • Други

,

.

Цена 300 лв. без ДДС. Възможност за участие в част по избор.

Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.