ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

25 – 26 януари 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър Войнов, Моника ПетроваЕвгения Попова

.

Програма:

.

25 януари 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Промени в ЗКПО за 2023 г. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане по ЗКПО за 2022 г. Лектор: Димитър Войнов

.

1. .Промени в ЗКПО за 2023 г.

2  Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и Министерство на финансите.

 • Необлагаема сума
 • Данъчна основа за облагане
 • Изисквания за ползване на данъчното облекчение
 • Други специфики
.

3. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:

 • Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 • Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
 • Други
.

 4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

 • Данъчни постоянни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчни загуби
 • Дивиденти
 • Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
 • Други

,

.

26 януари 2022 г.

.

9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Промени в ЗДДС за 2023 г.  Актуална данъчна практика. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

1. Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 година (ще бъдат уточнени след обнародване на промените).

2. Увеличаване на прага за задължителна регистрация

3. Становища и указания на НАП и МФ, свързани с промените в ЗДДС и ППЗДДС през 2022 г.

 • Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО
 • Прилагането на намалената данъчна ставка за доставки на хляб и брашно
 • Други

4. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС

 • Корекции на данъчен кредит
 • Място на изпълнение на доставки на услуги
 • Вътреобщностна търговия със стоки
.

14.00 – 17.00 ч. Тема 2 – Промени в ЗДДФЛ за 2023 г. и актуални въпроси по годишното облагане на доходите на физическите лица за 2022 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ.

.

1..Промени в ЗДДФЛ за 2023 г.

2. Годишно облагане на доходите на физическите лица

– промени в ЗДДФЛ за 2022 г.

– прилагане от работодателите на годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения чрез работодателите – условия и особености. Казуси от практиката.

– особености при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания в годишен аспект, когато са ползвани при авансовото облагане на доходите.

3. Предоставяне на информация със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения.

4. Особености при годишното облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

5. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване. Дискусия.

.

Цена 300 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.