ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.30 часа
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Европа”
Лектор: Десислава Калудова,
и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП

Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Програма на семинара:

 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.
 1. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
 • Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
 • Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I).
 1. Анализ на съпоставимостта.
 1. Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
 • Метод на сравнимите неконтролирани цени
 • Метод на пазарните цени
 • Метод на увеличената стойност

      5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

 • Метод на транзакционната нетна печалба
 • Метод на разпределената печалба
 1. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:
 • Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване
 • Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.)
 • Задължени лица
 • Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие)
 • Срокове
 • Санкции

 Въпроси.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъока

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.