ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часа
Онлайн обучение
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), ролята на основните отдели в постигането на добри финансови резултати. В допълнение семинарът създава в участниците основни умения по ценообразуване и себестойност и разбиране на влиянието им върху фирмата и клиентите.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние:

 • да разбират ролята и функциите на счетоводно-финансовия отдел и взаимовръзката му с другите отдели;
 • да разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети и влиянието на търговския отдел върху тях;
 • да разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез интерпретация на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци; защо нефинансовите специалисти често бъркат печалбите с паричните потоци;
 • да познават елементите на работния (оборотния) капитал, различните обръщаемости и връзката им с ликвидността на фирмата; да разбират влиянието на търговския отдел върху работния капитал и оттам върху ликвидността на фирмата;
 • да оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ; разлика между надценка (mark up), брутен марж, оперативен марж, EBITDA марж и нетен марж;
 • да определят себестойност на произвеждани продукти и влиянието й върху ценообразуването; да определят (ВЕР) минимални продажби (количествени и стойностни) с цел достигане на планирани печалби;
 • да разбират отговорносттите при бюджетите и бюджетния процес; да съставят оперативни и инвестиционни бюджети и да разбират влиянието им върху ключовите индикатори за представяне (KPIs) и паричните потоци и печалбите.
1

Съществени понятия

За да постигнат целта на семинара, участниците ще усвоят следните основни понятия:

 • финансовите понятия приходи и постъпления; разходи – оперативни и инвестиционни; плащания – оперативни, инвестиционни и финансови; печалби – брутна, оперативна, EBITDA, EBIT; оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци;
 • отчет за доходите (P&L), отчет за финансовото състояние (balance) и отчет за паричните потоци;
 • брутен марж (gross profit margin), оперативен марж (operating margin) и нетен марж (net margin); надценка (mark up); принос (contribution margin);
 • оперативни бюджети (OPEX) и инвестиционни бюджети (CAPEX);
 • работен (оборотен) капитал (working capital), обръщаемост на продукцията и стоките (Inventory turnover), среден период на събиране на вземанията (DSO), период на плащане на доставчиците (payables period);
 • видове разходи – директни и косвени; променливи и постоянни; по функционален признак.
1
 

ПРОГРАМА:

8 април  – Модул 1

Финансовите отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания и основни KPIs’. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Работен капитал и управлението му.

  – Примери по темата.

Разходи, себестойност, ценообразуване.

Видове разходи, анализ на приходите и печалбата  при различни нива на разходите. Маржове.

 – Примери по темата

15 април  – Модул 2 – Бюджетиране и планиране на печалбите и паричните потоци.

Бюджети и бюджетен процес. Най-често срещаните грешки в управленския процес. Оперативни и инвестиционни бюджети. Връзката между допусканията и основните KPIs.

 – Примери по темата

1

Цена 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.