ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

11 – 12 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часаUntitled design(3)
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Водещ 
– Цветелина Гюрова

Цели на обучението:

 • Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси;
 • Развиване на умения за разпознаване на екипните роли;
 • Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа;
 • Изграждане на доверие и сътрудничество.

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за екипно взаимодействие. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните  умения за екипно взаимодействие и изграждане на доверие, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Акцент в обучението е и разширяване на себепознанието на участниците относно типичните за самите тях екипни роли посредством попълване на самооценъчен въпросник.

Програма за обучение:

11 март

 • Отваряне на обучението и представяне на целите. Запознаване на участниците. Приемане на времева рамка и правила на работа. Споделяне на затруднения, свързани с работата в екип;
 • Същност на екипа. Условия една група да се нарече екип. Видове екипи. Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Пет фази в развитието на всеки екип. Упражняване на уменията за идентифициране на фазите. Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа;
 • Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите. Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия;
 • Емоционалната интелигентност на един екип.
 • Въпроси и закриване на първия ден.

 

12 март

 • Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите. Подход на шестте въпроса. Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип;
 • Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип.
 • Модел на Ленчони – петте проблема на един екип и тяхното успешно разрешаване. Упражнение.
 • Даване на обратна връзка и нейното значение за ефективността на екипната работа.
 • Затваряне на обучението и формулиране на индивидуални цели за развитие на  уменията за работа в екип.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 360 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.