АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 31 май 2020 г. до 30 юни 2021 г. (10 занятия от 17.30 ч. до 19.00 ч.)
Онлайн обучение
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

График за провеждане на обучението:

31.05 (понеделник) и 02.06 (сряда)
07.06 (понеделник) и 09.06 (сряда)
14.06 (понеделник) и 16.06 (сряда)
21.06 (понеделник) и 23.06 (сряда)
28.06 (понеделник) и 30.06 (сряда)

Програма на обучението:

 1. Въведение в счетоводството:
  • Дефиниция и същност.
  • Професии и кариера в счетоводството.
  • Основна терминология.
  • Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
 2. Финансови отчети:
  • Отчет за приходите и разходите.
  • Балансов отчет.
  • Отчет за паричните потоци.
  • Активи и пасиви.
  • Умения – езикът на графиките.
 3. Данъчно счетоводство:
  • Данъчни системи, видове данъци.
  • Амортизация на материални и нематериални активи.
  • Умения – задаване на косвени въпроси.
 4. Управленско счетоводство:
  • Бюджет.
  • Разходно счетоводство. Видове разходи.
  • Глаголите ‚do’ и ‘make’.
 5. Цени и ценообразуване:
  • Видове ценообразуване.

При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение два дни преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.