ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала “Китов център”, ул. Люлин планина 33 а, ет.1
Лектори: Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

 

19 декември, 10.00 – 17.15 ч.  лектор Димитър Войнов

1. Промени в ЗКПО през 2017 г.

 • подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
 • подаване на декларации по електронен път
 • отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

2. Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

 • избор на облагане
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • деклариране и внасяне

3. Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса. Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г. (Промените ще бъдат разгледани, в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара).

 

20 декември

10.00– 13.15 ч.   – лектор Моника Петрова

Годишно приключване на 2017 г. от гледна точка на ЗДДС

1.Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината

– кои лица са задължени да извършат преизчислението;

– данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2017 г.;

– кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;

– често допускани грешки  при определяне размера на корекцията

2Нови правила за извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи, при:

– неприспаднат данъчен кредит, поради ограничителни условия на ЗДДС;

– приспаднат изцяло данъчен кредит;

-приспаднат частичен данъчен кредит;

-приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.

3.Корекция на ползван данъчен кредит при отчетен брак и липса на активи

 

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова

Годишно облагане на доходите на физическите лица

 1.  Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 г.
 2. Годишно облагане на придобитите от физическите лица през 2017 г. доходи. Особености при облагането на доходите от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, както и за други доходи. Документиране на доходите.
 1. Ред и условия за ползване на данъчните облекчения за доходи, придобити през 2017 г. Ново данъчно облекчение и нови изисквания за ползването на всички облекчения.
 1. Нови моменти и особености при попълване на годишната данъчна декларация за 2017 г.
 1. Предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица през 2017 г., включително задължителен автоматичен обмен на информация.
 2. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ. Дискусия.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 340 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.