ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НСС КЪМ МСС СЪГЛАСНО МСФО 1 ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 октомври 2019 г., 10.00 – 17.00 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в Закона за счетоводството (ЗСч), регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в България,  в сила от 07.05.2019 г. Според новата ал. 2 към чл. 34 от ЗСч  се разширява кръгът на предприятията, които следва да прилагат Международните счетоводни стандарти (МСФО/МСС) при изготвянето  и представянето  на финансови отчети. Сред тях са  всички кредитни и финансови институции, доставчици на платежни услуги и други предприятия, конкретно изброени в закона. Ако до момента някои от тези предприятия са прилагали НСС, те следва да преминат към МСФО/МСС, като приложат изискванията на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане.

С настоящия семинар се цели да се разгледат изискванията на МСФО 1, в т.ч.  изготвянето на встъпителен отчет за финансовото състояние по МСС към датата на преминаване към МСС.

Програма

  1. Основна информация за МСС/МСФО и механизма на разработване и приемане на стандартите в ЕС.
  2. Финансов отчет по МСФО. Общи изисквания съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.
  3. Преминаване към МСФО. Дата на преминаване и избор на подходяща счетоводна политика по МСФО.
  4. Изготвяне на встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО. Признаване на активи и пасиви по МСФО. Изключения от преизчисляването с обратна сила (задължителни освобождавания и освобождавания по избор).
  5. Корекции от преминаването към МСФО.
  6. Пояснения към встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО.
  7. Обяснение за преминаването към МСФО в първия финансов отчет по МСФО.
  8. Изготвяне на равнения на собствения капитал и на общия всеобхватен доход.
  9. Отчет за паричните потоци по МСФО.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.