Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари (бюд)

Вижте в браузер
Покана за семинар

Законът за мерките срещу изпиране на пари и новият Правилник за неговото прилагане

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв.Георги Денборов

Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти

Програма на семинара:

І. Въведение.
ІІ. Обхват на новата регулация:
1. Цели
2. Приложимост
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти
2. Идентификация и проверка на действителния собственик
3. Установяване на търговските или професионални отношения

ІV. Текущ мониторинг:
1. Събиране на информация
2. Съхраняване на информация
3. Защита на информацията

V. Разкриване на информация
VІ. Вътрешни правила по ЗМИП
VІІ. Санкции

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка от цената; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Нашите контакти

Китов център ЕООД, т. 02 9515854; 0892 241171; office@kitovcenter.com; www.kitovcenter.com

Съгласно ЗЕТ Ви съобщаваме, че това съобщение може да е непоискано. На основание чл. 21, § 2 и § 4 от Общия Регламент за защита на личните данни, aко не желаете да получавате информация за бъдещи семинари, можете да възразите, като изпратите съобщение на kitovcenter@kitovcenter.com с текст “не желая”.