Евгени Рангелов

Евгени Рангелов е магистър по финанси. Автор и съавтор е на повече от 50 книги. Безспорен капацитет в областта на счетоводството на строителното предприятие. В Китов център води семинари на теми:

  • Счетоводство на строителното предприятие
  • Бракуване на дълготрайни и краткотрайни материални  активи. Документиране, счетоводно отчитане, данъчни аспекти по ЗКПО, ЗДДС и ЗАДС
  • Годишно счетоводно приключване на строителното предприятие
  • Осчетоводяване на сделки с недвижими имоти