Иван Кавръков

Снимка-Иван-КавръковИван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари чрез работата си близо пет години като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на ЗМИП и правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица.

По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от ЕК, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво ЕС.

Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери.

Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП.