ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. ПО ЗДДС И ЗКПО

Данъци

15 ноември 2019 г., 10.00 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Валентина Василева, 
данъчен консултант; Валентина Гекова, експерт по ЗКПО

 

10.00 – 13.30 ч. –  Годишно приключване по ЗДДС на 2019 г.

ЛекторВалентина Василева, данъчен консултант

 1. Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл. 79, чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС.
 2. Частичен данъчен кредит – чл. 73 от ЗДДС.
 3. Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС.
 4. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки или услуги.
 5. Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.
 6. Дискусия по въпроси на участниците.

 

14.15 – 17.30 ч. – Годишно приключване по ЗКПО на 2019 г.

Лектор: Валентина Гекова, експерт по ЗКПО

 1. Данъчни постоянни разлики: разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалба; разходи за ДДС; разходи и приходи от липси и брак.
 2. Данъчни временни разлики: обезценки и отписване на активи; доходи на физически лица.
 3. Данъчно третиране на неплатени задължения.
 4. Данъчни амортизации: начисляване на данъчни амортизации, преустановяване на начисляване на амортизации, разходи за амортизируеми активи, отписване от ДАП.
 5. Пренасяне на данъчна загуба.
 6. Данъчно третиране на дивиденти по ЗКПО.
 7. Често срещани въпроси по прилагане на ЗКПО – актуална данъчна и съдебна практика.
 
Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.
 

Цена 170 лева без ДДС. До 5 ноември – ранно записване с 15 % отстъпка от обявената цена.

Запиши се

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.