ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Управление на бизнеса

15 – 16 октомври 2020 г., 9.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град

Специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор

15 октомври 2020 г. (четвъртък)

8.45 – 9.00 ч. – вход в онлайн платформата

9.00 – 14.30 ч. ПЪРВИ  тематичен модул: Модел на постигане на съответствие с Общия Регламент за защита на данните.

Лектор : Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

 1. Бизнес анализ. Работни потоци и потоци от данни. Нещо, без което не можем да започнем процеса по въвеждане на GDPR в организацията.
 2. Gap Analyse. Лесният път да открием различията в организацията от желана система за защита на данните.
 3. От система за информационна сигурност към система за защита на личните данни. Надграждането като начин да намалим инвестициите.
 4. Оценка на риска и анализ на въздействието. Сърцето на защита на личните данни.
 5. Моделът за постигане на съответствието, който всяка организация може да си го позволи.

9.00 – 10.30 ч. – учебна сесия; 10.30 – 10.50 ч. – почивка; 10.50 – 12.20 ч. – учебна сесия; 12.20 – 13.00 ч. – почивка; 13.00 – 14.30 ч. – учебна сесия

14.30 – 14.50 ч. – почивка

14.50 – 17.30 ч. ВТОРИ тематичен модул:  Личните данни в трудовото и служебното правоотношение.

Лектор: Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия.

 1. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.
 2. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?
 3. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор, по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.      
 4. Видеонаблюдението и контролът на достъпа на работното място.
 5. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение и социалното осигуряване.
 6. Задачи и длъжностна характеристика на длъжностно лице по защита на данните. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?
 7. Задължението за отчетност в контекста на трудовото и служебното правоотношение.
 8. Преглед на Становищата на Комисията за защита на личните данни относно защитата на личните данни в трудовите и служебните правоотношения.

14.50 – 16.20 ч. – учебна сесия; 16.20 – 16.30 ч. – почивка; 16.30 – 17.30 ч. – учебна сесия

16 октомври 2020 г. (петък)

8.45 – 9.00 ч. – вход в онлайн платформата

9.00 – 11.00 ч. ВТОРИ тематичен модул: Личните данни в трудовото и служебното правоотношение (продължение)

Лектор: Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия.

11.00 – 11.20 ч. – почивка

11.20 – 17.00 ч. ТРЕТИ тематичен модул: Съдебна практика

Лектор: Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град

1. Съдебната практика  в областта на защитата на личните данни.

2. Правото да бъдеш забравен в контекста на задълженията на длъжностните лица по защита на данни.

3. Практически насоки по привеждане на търговската дейност към новия Регламент за защита на личните данни.

4. Гражданска и административно наказателна отговорност. Действия на длъжностното лице по защита на данните, подлежащи на преглед при установяване на отговорността. Възможности за намаляване на размера на обезщетението или санкцията.

11.20 – 12.50 ч. – учебна сесия; 12.50 – 13.30 ч. – почивка; 13.30 – 15.00 ч. – учебна сесия; 15.00 – 15.20 ч. – почивка; 15.20 – 17.00 ч. – учебна сесия

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторите ще ги коментират по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 320 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.