Човешки ресурси

ПРОМЕНИ В KОДЕКСА НА ТРУДА ОТНОСНО ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА| ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ

Човешки ресурси

3 април 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право . Промените в Кодекса на труда, отнасящи се дистанционната работа, са обнародвани в ДВ бр. 27 / 29 март 2024 г. . ПРОГРАМА . I. Промени в правната уредба на работата от разстояние: 1. Права и задължения на страните

Read More

НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ – ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, НАЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Човешки ресурси

Онлайн семинар в два модула 14 и 15 март 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Лектори: адв. Николай Стоянов – експерт по трудово право, адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: . 14 март, 9.30 – 13.00 ч. Тема I – Наемане на работа на граждани от трети страни – трудовоправни аспекти. Лектор:

Read More

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, НАЕТИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

15 март 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – специалист по данъчно и осигурително право . Програма: . 1. Социално осигуряване на граждани от държави-членки на Европейския съюз. 2. Социално осигуряване на граждани от трети страни, с които Р. България е сключила спогодба за социална сигурност – Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Русия,

Read More

НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ – ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ

Човешки ресурси

14 март 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Николай Стоянов – експерт по трудово право . Програма: . 1. Изисквания към работодателите при наемане на чужденци. 2. Чужденци без право на достъп до пазара на труда. 3. Чужденци, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. 4. Задължения на

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Човешки ресурси

16 – 17 април 2024 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

РЕД И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ – ЕДНОСТРАННО И ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Човешки ресурси

21 февруари 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА . 1. Задължения на работодателите в началото на 2024  г. по Кодекса на труда, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба за трудоустрояването и Закона за хората с

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2024 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2024 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Закон за бюджета на ДОО за 2024 г. Минимален осигурителен доход и минимална работна заплата. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите. 2. Промени в Кодекса на социално осигуряване, в сила от 1

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 февруари 2024 г., 09.30 – 16.45 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА    Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит. Участниците

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2024 Г. ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2023 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Човешки ресурси

24 януари 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА . 1. Задължения на работодателите по Кодекса на труда, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба за трудоустрояването и Закона за хората с увреждания в началото на 2024 

Read More

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ПРЕГЛЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В НАЧАЛОТО НА 2024 Г.

Човешки ресурси

1 декември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА . 1. Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие. Какви са видовете документи,

Read More