Човешки ресурси

НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ЕЛЕКТРОННОТО ТРУДОВО ДОСИЕ

Човешки ресурси

17 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА . 1. Преглед на промените при командироване на работници и служители от края на март 2023 г. – промени в дневните пари, дължими на командированите работници; – промяна и усъвършенстване на уредбата за дневните пари в НКС;

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

7 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . НОВО!  Утвърдени са образци на Формуляр за регистриране на сигнал и на Регистър на сигналите. Нова функционалност на сайта на КЗЛД за получаване на номер при подаване на сигнал. По време на семинара ще бъде направен преглед на новите функционалности.

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

25 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: 1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на командировъчна

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Човешки ресурси

19 – 20 април 2023 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване. .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч. – Трудовото законодателство през 2023 г. Правомощия и практика на ИА ГИТ. Лектор – Теодора Дичева . 1. Реализирани и планирани промени в

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Човешки ресурси

24 януари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване; Теодора Дичева – специалист по трудово право; .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч.- Промени в осигуритeлното законодателство за 2023 г. Актуални въпроси. Лектор – Зорница Димитрова . 1. Закон за продължаване действието на разпоредби на

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Човешки ресурси

27 януари 2023 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 февруари 2023 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА    Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит. Участниците да

Read More

ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО

Човешки ресурси

20 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . Личното трудово досие и документите през различните фази на живот на трудовото правоотношение: 1..Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента за защита на личните данни/.– трудов договор – длъжностна характеристика –документи, доказващи квалификация и правоспособност– декларации и други

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 октомври 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More