Човешки ресурси

ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО

Човешки ресурси

20 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . Личното трудово досие и документите през различните фази на живот на трудовото правоотношение: 1..Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента за защита на личните данни/.– трудов договор – длъжностна характеристика –документи, доказващи квалификация и правоспособност– декларации и други

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 октомври 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

24 – 25 ноември 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Човешки ресурси

28 септември 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. №1 и №6

ТРЗ, Човешки ресурси

16 септември 2022 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: Нови размери на данъчните облекчения за деца. Ползване на данъчните облекчения за деца чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 при различни хипотези

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

Човешки ресурси

22 юни 2022 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.15 – 09.30 ч.; 09.30 – 11.00 – учебна сесия; 11.00 – 11.20 – почивка; 11.20 – 13.00 – учебна сесия; 13.00 – 14.00 – обедна почивка; 13.45 – 15.00 ч. – учебна сесия; 15.00 – 15.20 ч. – почивка; 15.20 —

Read More

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ ДЕЛА. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Човешки ресурси

23 юни 2022 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Програма: 1 1..Съдебна практика на Върховния касационен съд по трудови дела. Конкретни казуси и решения в съда. 2. Практика на Комисията за зашита на личните данни за обработване на лични данни в трудовото правоотношение. 3. Срокове на съхранение и унищожаване на документи от

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Човешки ресурси

10 май 2022 г., 9.30 – 15.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност

Read More

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Човешки ресурси

17 май 2022 г., 9.30 – 13.30 часаОнлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Преглед на предложените от Министерски съвет текстове за промяна на КТ. 2. Трудовото право и приключването на извънредната епидемична обстановка. Кои разпоредби на „извънредното“ законодателство продължават да се прилагат и кои отпаднаха. 3. Как да договорим

Read More