ТРЗ

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ТРЗ, Финанси и счетоводство

16 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 и 6 при изплащане на допълнителни възнаграждения. . 2. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. . 3. Внасяне

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

25 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: 1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на командировъчна

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 февруари 2023 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА    Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит. Участниците да

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 октомври 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

24 – 25 ноември 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. №1 и №6

ТРЗ, Човешки ресурси

16 септември 2022 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: Нови размери на данъчните облекчения за деца. Ползване на данъчните облекчения за деца чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 при различни хипотези

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРОМЕНИ В ЗДДФЛ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

18 март 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право Програма: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ бр.18/ 04.03.2022 г.)Минимален и максимален осигурителен доход.Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.2. Промени в социалното осигуряване.Определяне размера на пенсиите.Предоставяне на ваучери за

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

14 – 15 април 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 г.

ТРЗ, Човешки ресурси

24 февруари 2022 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване . Програма: I модул – 9.30 ч.- 13.00 ч. – Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2022 г. Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право 1. Законови изисквания към

Read More