Човешки ресурси

ТРЗ и личен състав

Човешки ресурси

25 – 26 октомври 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2023 Г. И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

19 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. Минимален осигурителен доход. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите. 2. Промени в Кодекса на социално осигуряване. Изплащане на възнаграждения за минал период. Изплащане на

Read More

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Човешки ресурси

29 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА .   1. Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие. . 2. Електронна

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Човешки ресурси

18 юли 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на

Read More

СРОЧНИ, СЕЗОННИ, ДИСТАНЦИОННИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. ДОГОВОРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Човешки ресурси

7 юли 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА   1. Срочни и сезонни трудови договори. Трудови договори, сключени „по изключение“. Възможности за трансформиране на трудовия договор от срочен в безсрочен и на безсрочния договор в срочен. Срок на изпитване – възможности за договаряне на срок

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ЕЛЕКТРОННОТО ТРУДОВО ДОСИЕ

Човешки ресурси

17 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА . 1. Преглед на промените при командироване на работници и служители от края на март 2023 г. – промени в дневните пари, дължими на командированите работници; – промяна и усъвършенстване на уредбата за дневните пари в НКС;

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

7 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . НОВО!  Утвърдени са образци на Формуляр за регистриране на сигнал и на Регистър на сигналите. Нова функционалност на сайта на КЗЛД за получаване на номер при подаване на сигнал. По време на семинара ще бъде направен преглед на новите функционалности.

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

25 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: 1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на командировъчна

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Човешки ресурси

19 – 20 април 2023 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване. .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч. – Трудовото законодателство през 2023 г. Правомощия и практика на ИА ГИТ. Лектор – Теодора Дичева . 1. Реализирани и планирани промени в

Read More