ЛИКВИДАЦИЯ НА БИЗНЕСА – БАВНА ПРОЦЕДУРА С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Управление на бизнеса

28 май 2020 г., 10.00 – 11.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адвокат Николай Колев, с практика в областта на търговските дружества и търговския регистър

Семинарът е предназначен за юристи, счетоводители, управители на търговски дружества, HR директори.

Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч.

ПРОГРАМА

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА. СИСТЕМА НА ПРАВНАТА УРЕДБА

II. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Цели на ликвидацията.
 2. Основания за прекратяване на дружеството.
 3. Уведомление до НАП и удостоверение.

III. ХОД НА ЛИКВИДАЦИЯТА

 1. Осребряване на имуществото и изпълнение на задълженията.
 2. Известни и неизвестни вземания.
 3. Спорни и условни вземания.
 4. Дерегистрация по ЗДДС.
 5. Уволняване на работници и служители.
 6. Прекратяване на търговски договори.
 7. Прекратяване на лицензи, разрешения, регистрации.
 8. Предаване на трудовите документи в НОИ.
 9. Възобновяване на дейността на прекратено дружество.
 10. Срок на ликвидацията и последици от изтичане на срока.
 11. Искане за откриване на производство по несъстоятелност.

IV. ЛИКВИДАТОР

 1. Избор и съгласие на ликвидатора, няколко ликвидатори.
 2. Изисквания и несъвместимост с позицията на ликвидатор.
 3. Назначаване на ликвидатора от регулаторен орган, от Агенцията по вписванията или от съда.
 4. Смяна на ликвидатора.
 5. Правомощия и представителна власт.
 6. Отговорност за вреди.

V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Разпределение на ликвидационна квота; данъчни аспекти.
 2. Заключителен баланс.
 3. Декларация на ликвидатора за удовлетворяване или липса на кредитори.
 4. Заявление за заличаване от търговския регистър.
 5. Последен данъчен период по ЗКПО.
 6. Разпределение на новооткрито имущество.
 7. Заличаване на заличаването от търговския регистър.

VI. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 40 лева без ДДС.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.