ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

23 – 24 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.

ПРОГРАМА

Въведение

 • Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки.
 • Координация в Supply Chain.

Demand Planning

 • Роля на прогнозиране на търсенето.
 • Специфики на прогнозирането.
 • Типове методи за прогнозиране.
 • Принципи при прогнозирането.
 • Какво представлява Demand Planning процеса.
 • Разграничаване на Demand, Unconstrained Demand и Constrained Demand.
 • Какво е Demand Planning.
 • Връзка и разлики между прогнозиране и Demand Planning.
 • Фактори, влияещи върху търсенето.
 • Роля на ИТ системите при прогнозирането.
 • KPI’s при прогнозирането.

Планиране на продажбите и операциите – S&OP

 • Какво е S&OP.
 • Основни принципи на S&OP процеса.
 • Цели на S&OP.
 • S&OP хоризонт.
 • S&OP цикъл.
 • Основни проблеми, произтичащи от липсата на S&OP процес в компаниите.
 • Ползи от внедряване на S&OP процес.
 • Взаимовръзка на S&OP с останалите вътрешно-фирмени планове.
 • Най-честите пречки за ефективен S&OP процес.

Планиране на снабдяването и управление на запасите

 • Типове запаси в Supply Chain.
 • Планинг параметри.
 • Типове lead times в Suply Chain.
 • Същност и роля на цикличния запас.
 • Същност и роля на гаранционния запас.
 • Фактори, влияещи върху гаранционния запас.
 • Определяне на подходящото ниво на гаранционния запас.
 • Практични съвети при управлението на гаранционния запас.
 • Разходи, свързани с поддържането на запаси.
 • Инструменти за подобряване на ефективността от управлението на запасите.
 • KPI’s при управление на запасите.
 • Приложение на АВС анализ в управлението на запасите.

Обобщение

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 320 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. 

Цената включва лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF 

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.