ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

Управление на бизнеса

5-6 ноември 2020 г., 9.30 – 13.00 часа
Онлайн семинар
Лектор:
адв. Георги Денборов, експерт в областта на мерките срещу изпирането на пари

Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч.

Програма:

1. НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД:

 • Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП.
 • Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг.
 • Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания.
 • Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане.
 • Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол.
 • Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма.
 • Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала.

2. ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ РИСКОВИ ФАКТОРИ:

 • Географски критерии.
 • Институционална оценка на риска.
 • Адаптиране на подхода, основан на оценка на риска към нуждите на организацията.
 • Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата.
 • Координация между методология за оценка на риска,  вътрешен одит и функции на управителя/управителния съвет.
 • Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

3. ВЪТРЕШНИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАМКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ:

 • Анализ на законовите и регулаторни правила.
 • Идентифициране на рисковете.
 • Създаване на вътрешна AML/CTF политика.
 • Проектиране на контрол и процедури.
 • Генериране на управленска информация.
 • Създаване на ефективна култура на мониторинг.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРАНЕ НА ПАРИ:

 • Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP).
 • Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V).
 • Годишни преглед.
 • Клиенти с висок риск.
 • Системи за наблюдение и  процедури за мониторинг.
 • Получаване на допълнителна информация.
 • Идентифициране на причините за подозрение.
 • Документиране на решения да не се докладва външно.
 • Подаване/ескалация на доклад до ДАНС.

5. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 160 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. 

Цената включва лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF 

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.