Обучения и семинари

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 юли 2022 г., 9.30 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, складови мениджъри и супервайзъри, управители на малки и средни фирми.

ПРОГРАМА

I. Място и роля на складовите стопанства във веригата за доставки, Въведение в управлението на веригата за доставки.

II. Основи на управлението на складове

1. Място и роля на складовите стопанства във веригата за доставки
Основни понятия
Терминология и дефиниции
Цели и отговорности на складовете
2. Функции на складовете
3. Типове складове – класификации
4. Складови операции и подсистеми
Основни складови операции
Спомагателни складови операции
Складови подсистеми
5. Функционални зони в склада
Основни функционални зони
Специфични функционални зони
Примерно разположение на функционалните зони
6. Комисиониране – стратегии, методи и системи
Стратегии за комисиониране
Методи за комисиониране
Системи за комисиониране. Сравнителна приложимост
7. АВС анализ – приложение в складовете
при подреждане в паркинг зони
при инвентаризации
8. LEAN практики в складовете

III.Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.
1. Стелажни състеми
Видове стелажни системи
Сравнителна приложимост
Високи носещи стелажни системи
Фактори за избора на складови системи за съхранение
2. Подемно-транспортно оборудване
– видове, сравнителни характеристики
3. Товарни единици за стоки и материали
4. Системи за управление на складови стопанства(WMS) – структура и логика
Функционалности на WMS
Предимства от внедряване на WMS

IV. Методическа основа на проектирането на складове
1. Критерии за оптимално изграждане на складови сгради
2. Дизайн на складово разположение

V. Оценка и контрол на ефективността на складовите стопанства
1. Инвентаризации
Видове инвентаризации
Циклични инвентаризации
Варианти за инвентаризации
2. Ключови индикатори за оценка на складове
3. Складови разходи и ценови модел за складови услуги

Цена 350 лв. без ДДС.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.