ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ ТЕКУЩО ПРЕЗ 2021 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов

1..Нови моменти в годишното приключване на 2020 г.:

 • Данъчни ефекти от Covid-19
 • Надвнесен корпоративен данък за 2020 г.
 • Промени в ГДД за 2020 г.
 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

1

2. Въпроси по годишното приключване на 2020 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

я

3. Промени в ЗКПО през 2021 г., които следва да бъдат съобразени текущо през 2021 г.

 

Цена 120 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.  В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.