ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори
Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

28 октомври (понеделник) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

Няма свободни места!

Следващи дати – 27-28 ноември.

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

І. Промени в ЗКПО през 2019 г.:

 1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, и данъчното им третиране по ЗКПО:

– Отчитане при наемателите на:

 • разходите за наем – линеен или друг метод
 • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
 • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
 • получените стимули от наемодателите

– Отчитане при наемодателите на:

 • приходите от наем – линеен или друг метод
 • отдадените под наем активи
 • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
 • приходите от извършени услуги
 • предоставените стимули на наемателите

 

 1. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
 • лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
 • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
 1. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
 2. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
 3. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
 4. Предприятия без дейност.
 5. Други промени.

 

ІІ. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

 1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
 2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
 3. Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
 4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
 5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
 6. Данъчно третиране на дивиденти.
 7. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
 8. Други.

 

29 октомври (вторник)

10.00 – 13.15 ч.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019 г.

 1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените, в сила от 01.01.2019 г.
 2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината:
 • кои лица са задължени да извършат преизчислението;
 • данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
 • кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
 • често допускани грешки  при определяне размера на корекцията.
 1. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи при:
 • неприспаднат данъчен кредит поради ограничителни условия на ЗДДС;
 • приспаднат изцяло данъчен кредит;
 • приспаднат частичен данъчен кредит;
 • приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
 1. Актуална данъчна практика във връзка с прилагането на ЗДДС.

 

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 г.

 1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2019 г.
 2. Новостите при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2019 г.
 3. Нови актуални моменти във връзка с подаване на двете справки по чл. 73 от ЗДДФЛ – за изплатени доходи по трудови правоотношения и за изплатени други доходи на физически лица.
 4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., и новости във връзка с нейното подаване.
 5. Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
 6. Други актуални въпроси и теми по прилагане на ЗДДФЛ и дискусия.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС.

Няма свободни места!

Следващи дати – 27-28 ноември.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.