ЛИЗИНГ/НАЕМ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПРИЛАГАЩИ МСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

16 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство

.

Програма:

.

1. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“:

Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг

 • Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:

  • актив с право на ползване

  • пасив по лизинга

  • разходи за амортизации

  • разходи за лихва по пасива по лизинга

 • Изключения от принципа на отчитане:

  • краткосрочни лизингови договори

  • наети активи с ниска стойност

 • Първоначална оценка на актива с право на ползване

 • Първоначална оценка на пасива по лизинга

 • Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга

 • Последваща оценка на актива с право на ползване

 • Последваща оценка на пасива по лизинга

 • Анекси

 • Представяне на лизинговите договори в ГФО

 

2. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:

 • Възприета данъчна политика

 • Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16

 • Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели

 • Принципно данъчно третиране:

  • непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16

  • незавеждане на активите с право на ползване в ДАП

  • признаване за данъчни цели на разходи за наем

 • Нов подход на данъчно регулиране:

  • препращане към национален счетоводен стандарт

  • водене на второ данъчно счетоводство

 • Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:

  • наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)

  • неплатени наеми към физически лица

  • данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи

  • продажба с обратен оперативен лизинг

 

3. Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.