МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор:  адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП

.

Съгл. чл.101, ал.11 от ЗМИП, задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигурят въвеждащо обучение при назначаването на нов служител и продължаващо обучение за служителите си веднъж годишно. Обучението е съобразено с тези изисквания.

Участниците в обучението ще получат удостоверение за участие.

I. Предстоящите изменения в ЗМИП

 1. Създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление /адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др/, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министерство на правосъдието; нови процедури за проверка на тези лица и техните служители.
 2. Създаване на нов механизъм за разрешаване на несъответствия между информацията за действителната собственост в ТРРЮЛНЦ и този вид информация, установена по други канали; въвеждане в регистрите на конкретна бележка за наличие на несъответствие.
 3. Изменения, насочени към коригиране на някои неточности и непълноти, установени в рамките на процедурата на ЕК за проверка на съответствието с разпоредбите на Директива /ЕС/ 2018/843.
 4. Изменения от техническо естество, насочени към подобряване прилагането на рамката, чиято необходимост от идентифицирана от надзорните органи.
 

II.Нормативна уредба

 1. Престъплението „изпиране на пари“. Същност и наказателно-правна характеристика: Чл.253 НК /НК, Особена част; Глава седма „Престъпления против финансова, данъчна, осигурителна система“, чл.253/. Разлика между престъпление и административно нарушение
 2. Предмет, цели и обхват на ЗМИП; ППЗМИП.
 •  Задължени субекти: Задължени лица по чл.4 ЗМИП.
 1. Организиране дейностите на лицата по чл.4, произтичащи от задълженията им по ЗМИП, които обичайно се възлагат на счетоводителите.
 • -Задължения;  Срок за изпълнение. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
 • Комплексна проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности. Задължение за съобразяване на ЗЗЛД при работа с личните данни. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията
 • Вътрешна организация и контрол. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Въвеждащо и продължаващо обучение на служителите
 • – Приемане на вътрешни правила
 • – Документи и регистри. Съхраняване на събраната информация.
 1. Специализирани служби
 • – лица, задължени да създадат Специализирана служба;
 • – задължителни обучение на служителите на Специализираните служби
 • – Контрол върху дейността на задължените субекти
 • -Компетентни органи и техните правомощия

 

III. Най-често срещани нарушения и пропуски на задължените лица по чл.4 от ЗМИП при прилагане на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ.  

 1. Предпоставки за извършване на нарушения на Закона от страна на лицата по чл.4.
 2. Видове административни нарушения и ред за тяхното налагане;
 3. Административно-наказващ орган; Глоби/имуществени санкции;
 4. Обжалване.
 5. Съдебна практика
 6. Обсъждане на казуси.
 

IV. Разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти. Предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

 1. Използвани схеми за изпиране на пари в България
.

Цена 160 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF 

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.