ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

14 декември 2022 г., 10.00 – 17.30 часа
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

 

Описание на семинара:

Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, маркетинг и администрация. Курсът включва съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за активите и пасивите, и бюджет за паричните потоци.

Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми, финансови специалисти и главни счетоводители.

Цели на семинара:

След успешното завършване на този семинар, обучаваните трябва да са в състояние да:

  • Разбират ролята на бюджетите и бюджетирането във фирмите.
  • Оценяват важността на всеки етап от бюджетния процес.
  • Разграничават различните видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях.
  • Познават и използват основните стъпки за съставяне на бюджетите.
  • Разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите.
  • Познават анализа на чувствителността (как при промяната на някое от допусканията, се променят основните финансови показатели на фирмата) като бюджетен инструмент използван от отговорните лица.
  • Определят основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането.
  • Познават трудностите и пречките в бюджетния процес.
  • Идентифицират основните участници в бюджетния процес.

1

Основни аспекти на програмата:

1. Стратегическия план, като предпоставка за доброто бюджетиране
2. Цели на бюджета и бюджетния процес
3. Видовете бюджети
4. Стъпки за съставяне на бюджета
5. Съставните части на бюджета
6. Методологически (технически), правни и качествени принципи и правила, прилагани при изготвянето на бюджетите
7. Оперативни бюджети
8. Финансови бюджети

Информацията, която се съдържа в бюджетите се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при съставянето на бюджетите и познаване на бюджетния процес. Обучаваните ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри/анализатори на фирмите за планиране и контрол.

Програма:

Семинарът протича, като участниците през цялото време разработват практически казус за бюджетиране на една фирма. По време на семинара участниците работят на собствените си компютри върху един текстови и един екселски файл за съставяне на бюджет. Инструкторът осигурява тези два файла, преди началото на семинара.

І. Бюджетиране. Функции.
Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.
Съдържание на процеса на съставяне на бюджета.

ІІ. Съставяне на функционалните бюджети.
1. Съставяне на бюджет за продажбите.
2. Съставяне на производствен бюджет.
3. Съставяне на другите оперативни бюджети

III. Финансов бюджет.
1. Съставяне на бюджет за приходи и разходи.
2. Съставяне на бюджет за активите и пасивите
3. Съставяне на Паричен бюджет.

IV. Други въпроси на бюджетирането.
Фиксирани и гъвкави бюджети
Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.
Бюджетиране, базирано от нулата. Предимства и ограничения.
Бюджетиране, основано на дейности.
Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.
Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

Цена на участник 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.