ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

24 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор
: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

П Р О Г Р А М А:

І. Промени в ЗКПО през 2020 г. 

 1. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
 2. Промени в регулирането на слабата капитализация.
 3. Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък.
 4. Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
 5. Хибридни несъответствия.
 6. Предприятия без дейност.
 7. Други промени.

ІІ. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

 1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
  • Отчитане при наемателите на: разходите за наем – линеен или друг метод; допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.); разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.); получените стимули от наемодателите.
  ▪ Отчитане при наемодателите на: приходите от наем – линеен или друг метод; отдадените под наем активи; първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор; приходите от извършени услуги; предоставените стимули на наемателите.
 2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство; лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия.
 3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
 4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
 5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
 6. Предприятия без дейност.
 7. Други промени.

III. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

 1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
 2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
 3. Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
 4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
 5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
 6. Данъчно третиране на дивиденти.
 7. Данък върху разходите.
 8. Други.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка от цената.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.