ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване.

.

 Програма:

.

9.30 – 13.00 ч. – Трудовото законодателство през 2023 г. Правомощия и практика на ИА ГИТ. Лектор – Теодора Дичева

.

1. Реализирани и планирани промени в Кодекса на труда за 2023 година. Преглед на промените в трудовото законодателство, осъществени до края на 2022 година.

2. Административни услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите за изпълнение на законовите им задлжения и за реализиране на законовите им права и възможности.  

3. Права, задължения и законови правомощия на контролните органи на Инспекцията по труда.

4. Видове глоби и имуществени санкции и видове принудителни административни мерки, прилагани от ИА ГИТ. Възможност за сключване на споразумения в администратнивнонаказателното производство по реда на Кодекса на труда и Закона за административните нарушения и наказания.

5. Специална закрила на работниците и служителите при уволнение и ролята на Инспекцията по труда при реализирането на специалната закрила. Права и задължения на работодателите при реализиране на специалната закрила.

6. Случаи, при които Инспекцията по труда прави вписване в трудовата книжка на работниците и служителите вместо работодателя или на собствено основание.

 

14.00 – 17.30 ч. – Промени в осигуритeлното законодателство за 2023 г. Актуални въпроси. Лектор – Зорница Димитрова

.

1. Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

1.1.Минимален осигурителен доход и минимална работна заплата.

1.2. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.

.

2. Освобождаване от данък и от осигурителни вноски разходите за ваучери за храна през 2023 г.

3. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ в сила от 1 януари 2023.

4. Промени в КСО влезли в сила през 2022 г.

5. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.

5.1. Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.

5.2. Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.

.

Цена 160 лв. без ДДС. 

Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

.
.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.