ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Финанси и счетоводство

13 – 14 ноември 2019 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), ролята на основните отдели в постигането на добри финансови резултати. В допълнение семинарът създава в участниците основни умения по ценообразуване и себестойност и разбиране на влиянието им върху фирмата и клиентите.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние:

 • да разбират ролята и функциите на счетоводно-финансовия отдел и взаимовръзката му с другите отдели;
 • да разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети и влиянието на търговския отдел върху тях;
 • да разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез интерпретация на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци; защо нефинансовите специалисти често бъркат печалбите с паричните потоци;
 • да познават елементите на работния (оборотния) капитал, различните обръщаемости и връзката им с ликвидността на фирмата; да разбират влиянието на търговския отдел върху работния капитал и оттам върху ликвидността на фирмата;
 • да оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ; разлика между надценка (mark up), брутен марж, оперативен марж, EBITDA марж и нетен марж;
 • да определят себестойност на произвеждани продукти и влиянието й върху ценообразуването; да определят (ВЕР) минимални продажби (количествени и стойностни) с цел достигане на планирани печалби;
 • да разбират отговорносттите при бюджетите и бюджетния процес; да съставят оперативни и инвестиционни бюджети и да разбират влиянието им върху ключовите индикатори за представяне (KPIs) и паричните потоци и печалбите.

Съществени понятия

За да постигнат целта на семинара, участниците ще усвоят следните основни понятия:

 • финансовите понятия приходи и постъпления; разходи – оперативни и инвестиционни; плащания – оперативни, инвестиционни и финансови; печалби – брутна, оперативна, EBITDA, EBIT; оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци;
 • отчет за доходите (P&L), отчет за финансовото състояние (balance) и отчет за паричните потоци;
 • брутен марж (gross profit margin), оперативен марж (operating margin) и нетен марж (net margin); надценка (mark up); принос (contribution margin);
 • оперативни бюджети (OPEX) и инвестиционни бюджети (CAPEX);
 • работен (оборотен) капитал (working capital), обръщаемост на продукцията и стоките (Inventory turnover), среден период на събиране на вземанията (DSO), период на плащане на доставчиците (payables period);
 • видове разходи – директни и косвени; променливи и постоянни; по функционален признак.

 

ПРОГРАМА:

13 ноември (сряда)

Модул 1

– Финансовите отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания и основни KPIs’. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Работен капитал и управлението му.

Примери.

– Разходи, себестойност, ценообразуване.

Видове разходи, анализ на приходите и печалбата  при различни нива на разходите. Маржове.

Примери.

14 ноември (четвъртък)

Модул 2

– Бюджетиране и планиране на печалбите и паричните потоци.

Бюджети и бюджетен процес. Най-често срещаните грешки в управленския процес. Оперативни и инвестиционни бюджети. Връзката между допусканията и основните KPIs.

Примери.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 450 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.