ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор
Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Семинарът представя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети.

Цели на семинара

При успешното завършване на този семинар Вие ще бъдете в състояние да:

 • сравнявате и различавате връзката между: приходи и постъпления; разходи и плащания; активи и пасиви; печалба и парични постъпления, чрез съставяне и интерпретиране на отчетите за доходите, баланс и отчета за паричния поток
 • познавате различните видове разходи и тяхната роля в ценообразуването
 • управлявате по-добре работния си капитал и да предотвратявате краткосрочна ликвидна криза.

Съществени понятия

За да постигнете целта на семинара, Вие трябва да усвоите следните основни понятия:

 • същност и обхват на финансите във фирмата
 • финансови понятия: активи, пасиви, приходи, разходи, постъпления и плащания
 • финансови отчети: видове, цел, анализ
 • паричните потоци и интерпретация
 • управление на работния капитал – вземания, материални запаси и задължения към доставчици.

План на семинара:

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Преглед на основните финансови понятия. Финансови отчети.

 • Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания.
 • Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс.
 • Запознаване с различните видове разходи и начин на представянето им.
 • Примери по темата.

12.00 – 13.00 ч. Почивка

13.00 – 15.00 ч.

2. Интерпретация на финансовите отчети.

 • Как да четем финансовите отчети.
 • Управление на работния капитал и ликвидността.
 • Риск и задлъжнялост.
 • Примери по темата.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 – 17.00 ч.

3. Разглеждане на финансови отчети на избрани от участниците фирми.

Всеки участник представя финансови отчети на избрана от него/нея фирма. С помощта на лектора се правят съждения за рентабилността, ликвидността и риска на всяка фирма. За целта участниците в семинара трябва предварително да подготвят за представяне счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци на избрана от тях фирма.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена на участник 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.