ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Счетоводен семинар

19 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство

Програма:

 1. Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет.
 2. Съдържание на годишния финансов отчет съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите:

– Баланс към 31.12.;

– Отчет за приходи и разходи;

– ОКИБ, сметките за СЕС и сметките за чужди средства;

– Приложение, което съдържа: пояснения за прилаганата счетоводна политика;  допълнително оповестена информация за състоянието и изменението на активите и пасивите, приходите и разходите и задбалансовите позиции, съгласно утвърдените указания и стандарти, издадени по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ.

 1. Достоверно представяне на активите в годишния финансов отчет (придобиване чрез външен изпълнител; придобиване по стопански начин; основен и текущ ремонт)
 • дълготрайни материални активи – група 20, група 22;
 • нематериални дълготрайни активи- група 21;
 • материални запаси – сметките от раздел 3.
 1. Етапи на годишно счетоводно приключване.
  • Първи етап: процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост:

4.1.1. Текущо начисляване на приходите и разходите;

4.1.2. Начисляване на приписани приходи и разходи;

4.1.3. Начисляване на приходи и разходи за месец декември по корективни сметки;

4.1.4. Отчитане на разходите през текущата, отнасящи се за следващата година;

4.1.5. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство;

4.1.6. Начисляване на разходи за амортизации.

4.1.6. Преглед за обезценка/ преоценка на ДМА и преоценка на МЗ;

4.1.7. Начисляване на провизии за вземания;

4.1.8. Начисляване на разходи за провизии на  персонал;

4.1.9. Други.

4.2. Втори етап: приключване на счетоводните сметки (без сметките от раздели 6 и 7).

4.3. Трети етап: изготвяне на годишните оборотни ведомости от ПРБ за МФ и за Сметна палата и справките към тях:

4.4. Четвърти етап: годишно приключване на счетоводните сметки от раздели 6 и 7, и задбалансовите сметки от подгрупи 980 и 994, и сметка 9860.

4.5. Пети етап – изготвяне на баланс.

 1. Провеждане на годишна инвентаризация – етапи:

– подготовка за провеждане на инвентаризация;

– фактическа проверка на активите и пасивите;

– документиране на инвентаризацията;

– осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията – липси, излишъци, компенсиране на липси и излишъци.

 1. Бракуване на активи.
 2. Взаимовръзки между счетоводни сметки и параграфи при отчитане на: приходи, разходи и трансфери.
 3.  Осчетоводяване на В и К активите от общините/областните администрации.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

 

Цена 170 лв. без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.